נובו נורדיסק בע"מ (להלן: "אנו" או "החברה" או "נובו נורדיסק") נדרשת על פי חוק להגן על המידע האישי שלך.

הודעה זו מסבירה כיצד אנו מעבדים (לדוגמה, אוספים, משתמשים, מאחסנים ומשתפים) את המידע האישי שלך כאשר אתה עושה שימוש באתר או יוצר איתנו קשר באמצעות טופס יצירת קשר באתר (צור קשר) או באמצעות מוקד שירות הלקוחות שלנו. אנו נעבד כל מידע אישי נשוא הודעה זו בהתאם להודעה זו וחוק החל.

החברה האחראית לעיבוד המידע האישי שלך היא:

נובו נורדיסק בע"מ, ח.פ. 511411142, כתובת: עתיר ידע 1, כפר סבא 4464301. טלפון 09-7630444.

תמיד תוכל ליצור קשר עם נובו נורדיסק בדוא"ל: NNIL_PRIVACY@novonordisk.com  עם שאלות או חששות לגבי האופן שבו אנו מעבדים את המידע האישי שלך.

הודעת הפרטיות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. הפניה היא לגברים ולנשים כאחד.

אנו מקבלים את המידע האישי שלך ישירות כאשר אתה שולח לנו דוא"ל מתוך צור קשר באתר, כאשר אתה מדווח על עניין הנוגע למוצר של החברה, שולח מייל לכתובת מייל השייכת לחברה או פונה לשירות הלקוחות של החברה.

החברה גם אוספת מידע אנונימי ואינו מזהה. מידע לא אישי הוא כל מידע גלוי אשר זמין לחברה בעת שימוש באתר ושירותי האתר ואינו מאפשר את זיהויו של אותו משתמש, ובכלל זה כתובת ה-IP של המחשב או מכשיר נייד/טאבלט, מידע אנונימי, זהות מערכת ההפעלה וסוג מערכת הדפדפן של המשתמש, סוג המכשיר הנייד/טאבלט, גרסת המכשי ר הנייד/טאבלט, וכדומה. כמו כן, ייאסף מידע כאמור באמצעות "עוגיות" (cookies) כפי שמופרט במדיניות ה-Cookies שלנו.

אנו מעבדים מידע אישי אודותיך כדי להגיב לבקשתך לקבלת מידע או כאשר אתה מדווח על עניין הנוגע למוצר של החברה.

אינך מחויב למסור מידע אישי על פי חוק. בשימוש באתר או בפניה אלינו אתה מסכים ומצהיר בזאת שהמידע האישי שאתה מספק לנו נמסר מרצונך החופשי, על מנת שנוכל לספק לך את שירותי האתר (לרבות החלפת מוצר) או לתת מענה לפנייתך, וכן אתה מסכים כי נשמור את המידע שסיפקת לנו במאגר מידע בהתאם למטרות שפורטו לעיל. ככל שאתה מעוניין להיגרע ממאגר המידע כאמור לעיל יהא עליך להודיע על כך לחברה (או מי מטעמה) בכתב בהתאם להוראות כל דין. משתמשים אשר ימסרו את פרטיהם בתיבות "צור קשר" שבאתר או בדיווח על עניין הנוגע למוצר של החברה, נותנים בזאת הסכמתם להכללתם במאגר המידע שמנהלת החברה בהתאם להוראות כל דין. בנוסף, אתה מסכים שהחברה תשמור את ההתכתבויות עמך, כי החברה עשויה ליצור עמך קשר בנוגע לפנייתך ולשירותי האתר וכי התכתבויות אלה נשמרות לצרכי שירות לקוחות וניהול ושיפור השירות.

לצורך המטרות לעיל בסעיף 2, אנו עשויים לעבד את סוגי המידע האישי הבאים אם יסופקו על ידך:

  • פרטי קשר (שם, כתובת, מספר טלפון, כתובת דוא"ל).
  • נתונים הנוגעים לבריאותך.

העיבוד שלנו של המידע האישי שלך דורש בסיס משפטי.

על פי חוק, אנו רשאים לעבד את המידע האישי שלך אם:

  • נתת לנו את הסכמתך לעבד את המידע האישי שלך. בטופס דיווח על עניין הקשור למוצר/צור קשר עליך לאשר להודעה זו על מנת שתוכל להגיש את בקשתך. בפניה אלינו באמצעות שירות הלקוחות המשך השיחה מהווה אישור למסירת המידע.
  • העיבוד יכול להיות נחוץ לעמידה שלנו בהתחייבות משפטית בהתאם לסוג המידע האישי שאתה מספק.

אנו עשויים לשתף את המידע האישי שלך עם:

  • רשויות ציבוריות (לרבות משרד הבריאות) והכל בהתאם לחוק.
  • ספקי שירות וקבלני משנה העובדים עמנו ו/או המספקים שירותים מסוימים מטעמנו בארץ ובחו"ל בקשר למטרות המופיעות לעיל. כמו כן, אנו עשויים לאחסן מידע בשירותי ענן ששרתיו ממוקמים מחוץ לישראל.

במקרה של דיווח על תלונת איכות או תופעת לוואי הקשורים לטיפול התרופתי, ובמידה ותסכים להעברת פרטים מזהים, פרטים אלו ישמרו במאגרי נובו נורדיסק לפרק הזמן המפורט בסעיף 8 לטובת בטיחות מטופלים ועל מנת לעמוד בדרישות החוק. נובו נורדיסק מחויבת לדווח עליהם לרשויות הבר יאות בהתאם לרגולציה.

אנו רשאים להעביר את המידע האישי שלך לגופים קשורים או לספקי שירות צד שלישי בישראל או למדינות ולסמכויות שיפוט אחרות בעולם. לתשומת לבך, החברה רשאית להעביר מידע למדינה ולסמכות שיפוט שאינה מחילה חוקי הגנת מידע זהים לאלה של מדינת ישראל, ואתה מסכים להעברת מידע זה. זאת, בהתאם לתקנות הגנת הפרטיות (העברת מידע אל מאגרי מידע שמחוץ לגבולות המדינה), התשס"א-2001.

נשמור את המידע האישי שלך כדלקמן:

  • מידע הקשור לתלונות איכות – יישמר למשך 12 שנים ממועד התלונה;
  • מידע הקשור לבטיחות ותופעות לוואי – יישמר ל-10 שנים ממועד הפסקת השיווק של המוצר המכיל את החומר הפעיל או ל-25 שנים, הגבוה מבניהם;
  • כל שאלה או פניה אחרת – עד 5 שנים.

בכפוף לדין החל, עומדות לך הזכויות הבאות בנוגע למידע אישי:

9.1         גישה למידע האישי שלך- עומדת לך הזכות לקבל מידע ולבקש גישה למידע האישי שאנו מעבדים אודותיך;

9.2         זכות לתיקון - הזכות לבקש מהחברה לתקן או לעדכן את המידע האישי שלך כאשר הוא אינו מדויק או לא שלם;

9.3         הזכות למחיקה - הזכות לבקש שנמחק את המידע האישי שלך;

9.4        כל זכות אחרת הקבועה בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ובתקנות שהותקנו מכוחו.

ככל שברצונך לממש את זכויותיך כמצוין לעיל, נבקשך לשלוח אימייל לכתובת הדואר האלקטרוני הבא: NNIL_PRIVACY@novonordisk.com עם פרטים שיאפשרו לנו לאמת את זהותך.

אנו משקיעים מאמצים סבירים ביישום ובשמירה על אבטחת האתר והמידע האישי של המשתמשים בשירותי החברה. החברה מיישמת באתר מערכות שנועדו לאבטח את המידע באופן מיטבי, בהתאם לסטנדרטים המקובלים ועל מנת למנוע כל שימוש לא מורשה במידע זה. בעוד שמערכות אלה מצמצמות את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית למחשבי החברה ו/או מי מטעמה, אין בהן בטחון מוחלט. לכן, מובהר, כי החברה לא מתחייבת ששירותי החברה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות ועל כן, אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי החברה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין כך.

אנו רשאים להמחות ולהסב זכויותינו והתחייבויותינו, לרבות העברת המידע האישי ללא הגבלה כלשהי לצד שלישי כלשהו (בארץ או בחו"ל) ובלבד שאותו צד שלישי יכנס בנעלינו לכל דבר ועניין הקשור בהוראות הודעת פרטיות זו.