נובו נורדיסק בע"מ (להלן: "אנו" או "החברה" או "נובו נורדיסק") נדרשת על פי חוק להגן על המידע האישי שלך.

הודעה זו מסבירה כיצד אנו מעבדים (לדוגמה, אוספים, משתמשים, מאחסנים ומשתפים) את המידע האישי שלך. אנו נעבד כל מידע אישי נשוא הודעה זו בהתאם להודעה זו וחוק החל.

החברה האחראית לעיבוד המידע האישי שלך היא: נובו נורדיסק בע"מ, ח.פ. 511411142, כתובת: עתיר ידע 1, כפר סבא 4464301. טלפון 09-7630444.

תמיד תוכל ליצור קשר עם נובו נורדיסק בדוא"ל: NNIL_PRIVACY@novonordisk.com  עם שאלות או חששות לגבי האופן שבו אנו מעבדים את המידע האישי שלך.

הודעת הפרטיות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. הפניה היא לגברים ולנשים כאחד.

אנו מקבלים את המידע האישי שלך נשוא הודעה זו ממך ישירות כאשר אתה פונה אלינו באמצעות אחת מדרכי הקשר אלינו, משתמש בפלטפורמות הדיגיטליות שאנו מציעים, מזין פרטים בטופס הסכמה או מהרופא המטפל לאחר שנתת את הסכמתך להעברת המידע אלינו. ככל שתחתום על טופס הסכמה או שנתת את הסכמתך לכך כאמור לעיל, המידע יישמר במאגר מידע של נובו נורדיסק. ייתכן כי מאגר המידע יוחזק בידי ספקים אחרים מטעם נובו נורדיסק המתפעלים את שירות הלקוחות של החברה או מי מטעמם, וזאת על מנת שנוכל לתת לך את שירותי התמיכה ו/או לתאם ולספק לך הדרכת אחות בקשר לתכשיר החברה שיש לך מרשם רופא עבורו.

בנוסף לכך, ייאסף גם מידע אנונימי ואינו מזהה, בין היתר באמצעות "קוקיז". תוכל להגביל את השימוש בעוגיות באמצעות הגדרות הדפדפן שלך, אך הגבלת עוגיות עשויה להשפיע על הפונקציונליות של הפלטפורמ ה הדיגיטלית.

המידע נמסר מרצונך החופשי ולא חלה עליך כל חובה חוקית למסרו.

אנו מעבדים מידע אישי אודותך לצורך:

 • ניהול תוכנית התמיכה בקשר לתכשירי החברה ותיעוד השירות, לרבות פניה אליך בדיוור ישיר ומשלוח דיוורים נוספים ככל שנתת את הסכמתך לכך.
 • ביצוע הערכות מדעיות של תלונות ותופעות לוואי שעשויות להיות קשורות למוצרים רפואיים של נובו נורדיסק. תלונות ותופעות לוואי יישמרו במאגרי מידע וינותחו באופן תדיר כדי לבחון דפוסים כלליים.
 • בקרת איכות השירות, מעקב אחר בטיחות תכשירים, הדרכה
 • עמידה בחובות חוקיות, התגוננות מפני הליכים משפטיים

אינך מחויב למסור מידע אישי על פי חוק. הנך מסכים ומצהיר בזאת שהמידע האישי שאתה מספק לנו נמסר מרצונך החופשי, על מנת שנוכל לספק עבורך את שירותי החברה וכן הינך מסכים כי נשמור את המידע שסיפקת לנו במאגר מידע ובהתאם למטרות שפורטו לעיל. ככל שאתה מעוניין להיגרע ממאגרי המידע כאמור לעיל יהא עליך להודיע על כך לחב רה (או מי מטעמה) בכתב בהתאם להוראות כל דין.

 

לצורך המטרות לעיל בסעיף 2, אנו עשויים לעבד את סוגי המידע האישי הבאים אם יסופקו על ידך:

 • פרטי קשר (שם, כתובת, מספר טלפון, כתובת דוא"ל);
 • תעודת זהות;
 • שפה;
 • איש קשר לשעת חירום (לדוגמה, שם וטלפון של חברי משפחה);
 • מידע בנוגע לבריאותך או מוצרים תרופתיים שבהם אתה משתמש;
 • מידע אודות תופעות לוואי.

העיבוד שלנו של המידע האישי שלך דורש בסיס משפטי. על פי חוק, אנו רשאים לעבד את המידע האישי שלך אם:

 • נתת לנו, למי מטעמנו או לרופא המטפל את הסכמתך לעבד את המידע אישי שלך.
 • העיבוד יכול להיות נחוץ לעמידה שלנו בהתחייבות משפטית בהתאם לסוג המידע האישי שאתה מספק.

אנו עשויים לשתף את המידע האישי שלך עם:

 • ספקי שירות וקבלני משנה העובדים עמנו ו/או המספקים שירותים מסוימים מטעמנו בארץ ובחו"ל. כמו כן, אנו עשויים לאחסן מידע בשירותי ענן ששרתיו ממוקמים מחוץ לישראל.
 • רשויות ציבוריות, לרבות רשויות בריאות ו/או רשויות רגולטוריות על פי דין;
 • חברות פארמה אחרות, אם תופעת לוואי נחשבת קשורה למוצר/ים שלהם כנדרש על פי דין;

במקרה של דיווח על תלונת איכות או תופעת לוואי הקשורים לטיפול התרופתי, ככל שתסכים להעברת פרטים מזהים, פרטים אלו ישמרו במאגרי נובו נורדיסק לפרק הזמן המפורט בסעיף 8 לטובת בטיחות מטופלים ועל מנת לעמוד בדרישות החוק. נובו נורדיסק מחויבת לדווח עליהם לרשויות הבריאות בהתאם לרגולציה.

אנו רשאים להעביר את המידע האישי שלך לגופים קשורים או לספקי שירות צד שלישי בישראל או למדינות ולסמכויות שיפוט אחרות בעולם. לתשומת לבך, החברה רשאית להעביר מידע למדינה ולסמכות שיפוט שאינה מחילה חוקי הגנת מידע זהים לאלה של מדינת ישראל, ואתה מסכים להעברת מידע זה. העברת מידע כאמור תיעשה בהתאם לתקנות הגנת הפרטיות (העברת מידע אל מאגרי מידע שמחוץ לגבולות המדינה), התשס"א-2001.

אנו נשמור את המידע האישי שלך כדלקמן:

 • מידע הקשור לתלונות איכות – יישמר למשך 12 שנים ממועד התלונה;
 • מידע הקשור לבטיחות ותופעות לוואי – יישמר ל-10 שנים ממועד הפסקת השיווק של המוצר המכיל את החומר הפעיל או ל-25 שנים, הגבוה מבניהם;
 • כל שאלה או פניה אחרת – עד 5 שנים.

בכפוף לדין החל, עומדות לך הזכויות הבאות בנוגע למידע אישי:

 • הינך זכאי לעיין במידע האישי שיש לנו אודותיך;
 • הינך זכאי לקבל העתק של המידע האישי שלך במסמך מובנה, שנעשה בו שימוש בדרך כלל ושניתן לעיין בו במחשב;
 • הינך זכאי לדרוש עדכון או תיקון למידע האישי שלך, היה והוא אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן;
 • הינך זכאי לכך שהמידע האישי שלך יימחק או יושמד , היה והוא אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן;
 • אם הענקת את הסכמתך לכך שאנו נעבד את המידע האישי שלך הינך רשאי לחזור בך מהסכמתך בכל זמן שהוא. אם חזרת בך מהסכמתך, הדבר לא ישפיע על חוקיות העיבוד שבוצע עד שחזרת בך מהסכמתך כאמור;
 • אתה זכאי להגיש תלונה לרשות להגנת הפרטיות לגבי האופן בו אנו מעבדים את המידע האישי שלך.
 • כל זכות אחרת הקבועה בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ובתקנות שהותקנו מכוחו.

ככל שברצונך לממש את זכויותיך כמצוין לעיל, נבקשך לשלוח אימייל לכתובת הדואר האלקטרוני הבאה: NNIL_PRIVACY@novonordisk.com עם פרטים שיאפשרו לנו לאמת את זהותך. על פי הדין החל, ייתכן וישנן הגבלות על זכויות אלה כתלות בנסיבות הספציפיות של פעילות העיבוד.

אנא צור איתנו קשר כמתואר בסעיף 1, במידה ויהיו לך שאלות או בקשות לגבי זכויות אלה.

אנו משקיעים מאמצים סבירים ביישום ובשמירה על המידע האישי של המשתמשים בשירותי החברה. החברה מיישמת מערכות שנועדו לאבטח את המידע באופן מיטבי, בהתאם לסטנדרטים המקובלים ועל מנת למנוע כל שימוש לא מורשה במידע זה. בעוד שמערכות אלה מצמצמות את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית למחשבי החברה ו/או מי מטעמה, אין בהן בטחון מוחלט. לכן, מובהר, כי החברה לא מתח ייבת ששירותי החברה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות ועל כן, אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי החברה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין כך.

אנו רשאים להמחות ולהסב זכויותינו והתחייבויותינו, לרבות העברת המידע האישי ללא הגבלה כלשהי לצד שלישי כלשהו (בארץ או בחו"ל) ובלבד שאותו צד שלישי יכנס בנעלינו לכל דבר ועניין הקשור בהוראות הודעת פרטיות זו.